ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา

          โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา หมู่ที่ 9 ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 9 ไร่ 70 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2478 เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดงเย็น โดยอาศัย ศาลาวัดบ้านโนนม่วง เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 – ป. 4 และย้ายมาตั้งในสถานที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2511 ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านโนนม่วง(คุรุราษฎร์ศิริรังสรรค์)” วันที่ 2 กันยายน 2530 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลาประชาสรรค์ “ ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2536 และวันที่ 20 มกราคม 2541 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา” ปัจจุบันสังกัดกลุ่มโรงเรียนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่ม 6 มีหมู่บ้านในเขตบริการ 6 หมู่บ้าน คือ
          1. บ้านโนนท่า หมู่ที่ 4
          2. บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5
          3. บ้านลำพลับพลา หมู่ที่ 9
          4. บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 10
          5. บ้านโนนท่าใหม่ หมู่ที่ 12
          6. บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 14

ตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

“น้ำเงิน เหลือง ”

คำขวัญของโรงเรียน

“ โรงเรียนดี  มีมาตรฐาน  วิชาการเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำชุมชน ”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“โรงเรียนดี วิถีพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม”

ปรัชญาของโรงเรียน

“การศึกษา คือ ชีวิต ”

คติพจน์ของโรงเรียน

ปญญา ว ธเนน เสยโย (ปัญญา เป็นทรัพย์อันประเสริฐ)