บุคลากร

โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลามีบุคลากรทั้งสิ้น 19 คน 
          – ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
          – ข้าราชการ 15 คน
          – บุคลากรสนับสนุน 3 คน