• ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๔๒ บ้านลำพลับพลา หมู่ที่ ๙ ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๗๘ เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดงเย็น โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโนนม่วงเป็นสถานที่เล่าเรียน ตั้งเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๘๑ ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลปะหลาน ๑๔ (วัดบ้านโนนม่วง) ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ได้แยกตำบลปะหลาน เป็นตำบลเมืองเตา โรงเรียนจึงสังกัดตำบลเมืองเตา ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลเมืองเตา ๑๖ (วัดบ้านโนนม่วง) ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ย้ายมาตั้งในที่ดินปัจจุบัน ชื่อว่า โรงเรียนบ้านโนนม่วง (คุรุราษฎร์ศิริรังสรรค์) ตำบลราษฎร์เจริญ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๓โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และเปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๓๖เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ โรงเรียนจึงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีพื้นที่ ๑ แปลงจำนวน ๙ไร่ ๗๐ตารางวา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายสงวน ปักกาเวสา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพา จำนวน ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๑ ไร่ รวมโรงเรียนบ้านโนน-ม่วงท่าพลับพลา มีเนื้อที่ ๒ แปลง จำนวน ๑๐ ไร่ ๗๐ ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒เป็นระยะทางประมาณ ๖๔กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ ๑๐๔กิโลเมตร สถานที่ตั้งโรงเรียนทิศเหนือติดต่อกับบ้านลำพลับพลา หมู่ที่ ๙ ทิศตะวันออกติดต่อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง ทิศตะวันตกติดต่อกับวัดบ้านโนนม่วง ทิศใต้ติดต่อกับเขตของอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา และการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารโรงเรียน

  ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๕๑๒ นายอุทัย ศิริกิจ ครูใหญ่

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔ นายบัวลา ปาสาจะ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๒ นายดี พลอามาตย์ ครูใหญ่

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๘ นายบัวลา ปาสาจะ ครูใหญ่

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙ นายสุเทพ บุตรสำราญ รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๕๓ นายสงวน ปักกาเวสา ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ นายสุเทพ บุตรสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน