การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

          วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1. ข้อมูลพื้นฐาน

2. การบริหารงาน

3. การบริหารเงินงบประมาณ

  • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส
  • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

6. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • O42 มีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • O43 มีการกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม