แนวปฏิบัติการจัดการ

1. ช่องทางร้องเรียน

– ร้องเรียนด้วยตนเอง
– ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 093-5239253, 084-7909460 (ผอ.อิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์)
– ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ FacebookGoogle Form
– ร้องเรียนผ่านทางจดหมายที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1) โรงเรียนรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ตามข้อที่ 1
2) ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน พิจารณาลงนาม
4) ส่งเรื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
5) แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 30 วัน
6) โรงเรียนรับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7) ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
8) จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา