คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือราชการ

การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา

การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา

การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา

การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา

การขอเทียบโอนผลการเรียน

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

การขอใช้อาคารสถานที่

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ