ข้อมูลผู้บริหาร

นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 093-5239253, 084-7909460
อีเมล์ ittiphong.s@mtps.ac.th

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2528 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษาตอนต้อน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
พ.ศ. 2534 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
พ.ศ. 2536 ปกศ.สูง พละศึกษา วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม
พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยพละศึกษามหาสารคาม
พ.ศ. 2548 ปริญญาโท การบริการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2538 ครูเอกชนโรงเรียนพระกุมารศึกษา
พ.ศ. 2539 รับราชการครู อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน
พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านเขื่อน
พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเขื่อน
พ.ศ. 2548 รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเขื่อน
พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา
พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค่าย
พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแคน
พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา