บุคลากร

โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลามีบุคลากรทั้งสิ้น 13 คน 
          – ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
          – ข้าราชการ 9 คน
          – บุคลากรสนับสนุน 3 คน