ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอิทธิพงศ์  เสนาโนฤทธิ์ 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 093-5239253, 084-7909460
อีเมล์ ittiphong.s@mtps.ac.th

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2528      ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

พ.ศ. 2531      มัธยมศึกษาตอนต้อน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

พ.ศ. 2534      มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

พ.ศ. 2536      ปกศ.สูง  พละศึกษา วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2538      ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยพละศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2548      ปริญญาโท การบริการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2538  ครูเอกชนโรงเรียนพระกุมารศึกษา

พ.ศ. 2539  รับราชการครู อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน

พ.ศ. 2546  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านเขื่อน

พ.ศ. 2547  ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเขื่อน

พ.ศ. 2548  รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเขื่อน

พ.ศ. 2549  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

พ.ศ. 2550  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา

พ.ศ. 2551  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค่าย

พ.ศ. 2555  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแคน

พ.ศ. 2562  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา